Miễn phí thường niên trọn đời dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Chi tiết ưu đãi

Mở mới thẻ tín dụng VIB, khách hàng được miễn phí thường niên nếu trong 30 ngày kể từ ngày thẻ được kích hoạt có tổng giá trị giao dịch hợp lệ đạt mức tối thiểu tương ứng:

  • Miễn phí thường niên năm đầu nếu có tổng giá trị chi tiêu tích lũy hợp lệ từ 5 (năm) triệu VNĐ (*)
  • Miễn phí thường niên 02 năm đầu nếu có tổng giá trị chi tiêu tích lũy hợp lệ từ 30 (ba mươi) triệu VNĐ
  • Miễn phí thường niên trọn đời nếu có tổng giá trị chi tiêu tích lũy hợp lệ từ 60 (sáu mươi) triệu VNĐ

Nhắn tin tham gia theo cú pháp: VIB DK Q3 gửi 6089 (phí 1.000 VNĐ)

  • (*) Năm 1 sẽ được miễn phí theo hình thức Hoàn tiền.

Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 ngày 07/07/2022 đến 23h59 ngày 30/09/2022

Đối tượng: Tất cả thẻ tín dụng VIB

Thể lệ: Thể lệ chương trình xem tại đây