Hoàn 100% phí thường niên và quà tặng dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Mở mới thẻ tín dụng VIB, khách hàng được Hoàn phí thường niên năm đầu tiên nếu có tổng giá trị chi tiêu tích lũy hợp lệ từ 5.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành; hoặc Hoàn 10% khi đạt mức chi tiêu tích lũy hợp lệ trong 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ tương ứng như sau:

  • Hoàn 1,000,000 VNĐ nếu có tổng giá trị chi tiêu tích lũy hợp lệ từ 10 (mười) triệu VNĐ; hoặc
  • Hoàn 1,500,000 VNĐ nếu có tổng giá trị chi tiêu tích lũy hợp lệ từ 15 (mười lăm) triệu VNĐ; hoặc
  • Hoàn 3,000,000 VNĐ nếu có tổng giá trị chi tiêu tích lũy hợp lệ từ 30 (ba mươi) triệu VNĐ.

10 Khách hàng được nhận quà tặng Kính thực tế ảo Oculus Quest 2 khi thẻ được mở (nộp/đăng ký hồ sơ) trong các ngày đặc biệt.

Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 ngày 04/04/2022 đến 23h59 ngày 30/06/2022

Đối tượng: Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB mở mới

Thể lệ: Thể lệ chương trình xem tại đây