VIETCOMBANK THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ CHI NHÁNH BẮC GIANG

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1223; Fax: (04)3 9364526;

Email: anhpn.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 0100112437

Thông báo mời thầu gói thầu số 8

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 8 [Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió]

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 7.086.845.410 đồng .

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

2. Tên dự án: xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2016 trong giờ hành chính.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Phòng Quản lý XDCB Tầng 3 – Toà nhà VCBTower 198 Trần Quang Khải - Hà Nội. Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1223      Fax: (04)3 9364526.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh: thư bảo lãnh phải do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ các chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 28 tháng 11 năm 2016.

Thông báo mời thầu gói thầu số 9

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 9 [Cung cấp, lắp đặt thang máy]

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 4.054.000.000 đồng .

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thang máy.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

2. Tên dự án: xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2016 trong giờ hành chính.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Phòng Quản lý XDCB Tầng 3 – Toà nhà VCBTower 198 Trần Quang Khải - Hà Nội. Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1223      Fax: (04)3 9364526.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh: thư bảo lãnh phải do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ các chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 28 tháng 11 năm 2016.