Nhận ngay ưu đãi đến 50% trên Be dành riêng cho chủ thẻ BIDV Visa

Thẻ Ưu đãi: Bất kỳ thẻ tín dụng, ghi nợ, trả trước BIDV Visa 

Kênh Ưu đãi: Ứng dụng di động Be, do Be sở hữu và quản lý
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.be.customer
iOS https://apps.apple.com/vn/app/be/id1440565902

Đối tượng Ưu đãi: Chủ thẻ của Thẻ Ưu Đãi, đồng thời là người sở hữu tài khoản Be trên Kênh Ưu đãi

Hàng hóa Ưu đãi: Sản phẩm hoặc dịch vụ do Be cung cấp, bao gồm beBike, beCar, beDelivery

Nội dung Ưu đãi:
• Kế hoạch 1: Người dùng mới
(i) Điều kiện: Chủ thẻ hưởng chưa liên kết Thẻ Ưu đãi hoặc trong ba (03) tháng gần đây nhất không còn sử dụng Thẻ Ưu đãi trên Kênh Ưu đãi
(ii) Ưu đãi: Giảm 50% (tối đa 50.000 VNĐ) cho giao dịch beBike, beCar, beDelivery đầu tiên bằng Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại

• Kế hoạch 2: Người dùng hiện hữu
(i) Điều kiện: Tất cả các Chủ thẻ hưởng sử dụng Thẻ Ưu đãi trên Kênh Ưu đãi
(ii) Ưu đãi:
• beBike: Giảm 10.000 VND cho mỗi chuyến beBike tối thiểu 30.000 VND mỗi tháng với Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại; và
• beCar: Giảm 20.000 VND cho mỗi chuyến beCar tối thiểu 60.000 VND mỗi tháng với Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại.