Công bố thông tin chào bán cổ phần MBB thuộc sở hữu của Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán MBB) thuộc sở hữu của Vietcombank ra công chúng số 48/GCN-UBCK ngày 11/9/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 

 Vietcombank xin công bố thông tin liên quan đến việc chào bán cổ phiếu MBB thuộc sở hữu của Vietcombank ra công chúng như sau:

-  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu MBB ra công chúng số 48/GCN-UBCK ngày 11/9/2018.

-  Thông báo phát hành cổ phiếu MBB ra công chúng.

-  Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và các tài liệu đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận

 Tài liệu đính kèm:

1.     Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu MBB do UBCKNN cấp (chi tiết vui lòng xem tại đây)

2.     Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu MBB của VCB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

3.     Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu MBB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

4.     Công văn 2706 chấp thuận việc thoái vốn MB của VCB do NHNN ban hành (chi tiết vui lòng xem tại đây)

5.     Nghị quyết số 291 phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

6.     Giấy đăng ký kinh doanh của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

7.     Giấy đăng ký kinh doanh của VCB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

8.     Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

9.     Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016 của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

10.  Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

11.  Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2017 của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

12.  Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 30.06.2018 của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

13.  Báo cáo tài chính riêng lẻ đã soát xét 30.06.2018 của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

14.  Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần MBB của VCB do MB cấp (chi tiết vui lòng xem tại đây)

15.  Điều lệ tổ chức của MB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

   16.  Điều lệ tổ chức của VCB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

17.  Quy chế bán đấu giá cổ phiếu MBB (chi tiết vui lòng xem tại đây)

18.  Đơn đăng ký đấu giá (chi tiết vui lòng xem tại đây)

   19.  Danh sách các đại lý đấu giá (chi tiết vui lòng xem tại đây)

 VCB New