Tiền gửi Online

Tiện ích sản phẩm

•  Hình thức gửi tiền hưởng lãi suất cao

•  Thực hiện tiện lợi thông qua các kênh Ngân hàng online của OceanBank

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân

•  Loại tiền gửi: VND

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn

•  Các loại hình gửi tiền: 

Loại hình

Kỳ hạn

Kéo dài kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ

1 tuần đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

Trả lãi định kỳ

2 tháng đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

Gửi góp Siêu linh hoạt

3; 6;9 tháng và từ 1 đến 5 năm

Vào ngày đáo hạn nếu KH không thực hiện thủ tục tất toán thì toàn bộ số tiền bao gồm cả gốc và lãi (nếu có) sẽ được tự động chuyển sang hình thức trả lãi cuối kỳ với kỳ hạn tương đương với kỳ hạn ban đầu của tài khoản gửi góp Siêu linh hoạt hoặc sang kỳ hạn thấp hơn liền kề trong trường hợp OceanBank dừng triển khai huy động tại kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu của khoản tiền gửi.

 - OceanBank sẽ không phát hành Thẻ tiết kiệm đối với các khoản tiền gửi được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng online

 - Các Tài khoản tiền gửi online được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng online sẽ không được chuyển nhượng hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan. 

Hồ sơ thủ tục

•  KH cần đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng online của OceanBank để gửi tiền online và các tiện ích khác kèm theo

•  Số dư tiền gửi có sẵn trên tài khoản thanh toán của KH