CHI TIÊU ONLINE, NHẬN QUÀ NGAY CÙNG THẺ NAM A BANK JCB

- Tặng 01 Phiếu quà tặng (E-Voucher) trị giá 100.000 VND khi Thẻ có tổng chi tiêu Online trong tháng tối thiểu 500.000 VND hoặc;

- Tặng 02 Phiếu quà tặng (E-Voucher) trị giá 100.000 VND (hoặc 1 E-Voucher trị giá 200.000 VND) khi Thẻ đồng thời có tổng chi tiêu Online trong tháng tối thiểu 500.000 VND và có đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động của Nam A Bank.

Thông Tin Chi Tiết

I.    Thời gian triển khai chương trình:

STT Tháng triển khai (Tháng) Thời gian xét doanh số giao dịch chi thưởngThời gian gửi SMS/các kênh khác cho khách hàng Thời gian sử dụng Phiếu quà tặng Urbox 
 1 Tháng thứ 1 15/04 - 14/05/2024 Trước ngày 31/05/2024 31/07/2024
 2 Tháng thứ 2
 15/05 - 14/06/2024 Trước ngày 28/06/2024 31/08/2024
 3 Tháng thứ 3
 15/06 - 14/07/2024 Trước ngày 31/07/2024 30/09/2024
 4 Tháng thứ 4
 15/07 - 14/08/2024 Trước ngày 30/08/2024 31/10/2024
 5 Tháng thứ 5
 15/08 - 14/09/2024 Trước ngày 30/09/202430/11/2024

II.    Nội dung chương trình:

1.    Tặng 01 Phiếu quà tặng (E-Voucher) trị giá 100.000 VND khi Thẻ có tổng chi tiêu Online trong tháng tối thiểu 500.000 VND hoặc;

2.    Tặng 02 Phiếu quà tặng (E-Voucher) trị giá 100.000 VND (hoặc 1 E-Voucher trị giá 200.000 VND) khi Thẻ đồng thời có tổng chi tiêu Online trong tháng tối thiểu 500.000 VND và có đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động của Nam A Bank.

III.    Điều kiện và Điều khoản của chương trình:

1.    Điều kiện về giao dịch để xét Doanh số giao dịch thỏa điều kiện:

a.    Chi tiêu Online: là Giao dịch thanh toán trực tuyến trên mạng (E-commerce) hoặc Giao dịch qua ứng dụng Open Banking của Nam A Bank. 

b.    Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin giao dịch thẻ (loại giao dịch, ngày giao dịch, số tiền giao dịch,...) được lưu trữ trên hệ thống (báo nợ thành công) của Nam A Bank và trễ nhất vào ngày 21 của tháng xét doanh số giao dịch để xác định giao dịch thẻ thỏa điều kiện.

c.    Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin về việc đăng ký thanh toán hóa đơn tự động (loại hóa đơn, ngày đăng ký, tình trạng đăng ký,...) được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank để xác định dịch vụ thỏa điều kiện.

2.    Điều kiện về E-Voucher :

a.    Thời gian sử dụng: E-Voucher có hiệu lực đến ngày cuối cùng của 02 tháng kế tiếp kể từ tháng tặng E-Voucher.

b.    Địa điểm sử dụng: E-Voucher được áp dụng cho các sản phẩm thuộc các thương hiệu mà Urbox cung cấp.

3.    Điều kiện khác:

a.    Trong trường hợp số lượng Thẻ thỏa điều kiện vượt quá số lượng quà tặng của tháng thì sẽ xét tặng theo thứ tự ưu tiên: (i) Thẻ có Doanh số giao dịch cao hơn, (ii) Thẻ có số lượng giao dịch nhiều hơn.

b.    Tại thời điểm chốt danh sách thẻ thỏa điều kiện nhận quà tặng từng tháng: Chủ thẻ/thẻ phải thỏa đồng thời các điều kiện sau:

- Chủ thẻ không có phát sinh nợ nhóm 2 trở lên tại Nam A Bank.

- Thẻ và tài khoản quản lý thẻ tín dụng ở trạng thái đang hoạt động theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ:

+ Trạng thái thẻ: Card OK, Card Returned.

+ Trạng thái tài khoản quản lý: Account Normal.

c. Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank sẽ là quyết định cuối cùng.

4.    Số lượng Voucher phân bổ dự kiến:

Thời gian

Số lượng
Đơn giá (VND)
 Tháng thứ 1 1.600 100.000
 Tháng thứ 2 1.600 100.000
 Tháng thứ 3 1.600 100.000
 Tháng thứ 4 1.600 100.000
 Tháng thứ 5 1.600 100.000
Hướng dẫn sử dụng thẻ Urbox xem tại đây.