NHẬN THÙ LAO TỚI 0,2% KHI GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI BAOVIET BANK


Khi giới thiệu thành công khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại BAOVIET Bank kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, cộng tác viên sẽ nhận được thù lao tương ứng với số tiền và kỳ hạn khách hàng gửi:

– Đối tượng áp dụng: Cá nhân hoặc tổ chức có mở tài khoản tại BAOVIET Bank

– Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi cá nhân, bao gồm: Tiết kiệm lãi suất lũy tiến, Tiết kiệm lĩnh lãi đình kỳ, Tiết kiệm lĩnh lãi trước, Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ (không áp dụng với phát hành chứng chỉ tiền gửi).

– Chính sách thù lao:

Tiền gửi ngắn hạn

  • Tiền gửi ngắn hạn

Kỳ hạn/Số tiền

Từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng (%)

Từ 10 tỷ đồng trở lên (%)

Từ 6 tháng đến 12 tháng

0,05

0,10

 

Mức thù lao tối đa là 15 triệu đồng tính trên mỗi khách hàng

  • Tiền gửi trung – dài hạn

Kỳ hạn/Số tiền

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng (%)

Từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng (%)

Từ 10 tỷ đồng trở lên (%)

Từ 13 tháng đến 24 tháng

0,05

0,10

0,15

Trên 24 tháng

0,10%

0,15

0,20

 

Mức thù lao tối đa là 15 triệu đồng tính trên mỗi khách hàng

  • Cách tính thù lao: Số tiền thù lao = Mức thù lao (% )* Số tiền gửi
  • Mức chi thù lao áp dụng trong trường hợp Cộng tác viên giới thiệu Khách hàng cá nhân lần đầu mở mã khách hàng hoặc không có số dư tiền gửi có kì hạn trong vòng 12 tháng tính đến ngày 14/5/2019.