Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông

 Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội có thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
  3. Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.476.124 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.954.748 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 2.954.748 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 06/09/2018 ./.

VCB News